Årsmøte for Ustaoset Vel 2021 avholdt på Dr. Holms Hotel på Geilo

Årsmøte ble av plass og -smittevernshensyn avholdt på Dr. Holms Hotel på Geilo lørdag 07.08. Det var stor oppslutning med 100 deltakere.

Styreleder Nina Broch Mathisen gikk igjennom årsberetningen for 2020 og den viste en stor aktivitet i vellet. Vellet har lagt vekt på god dialog med medlemmene gjennom vellets hjemmesider, Facebook (FB) sider og mail. Ustaoset Vel har nå 3516 følgere på FB.

Ustaoset Vel er ansvarlig for kjøring av 80-90 km løyper. Kjøring av løyper er regulert i avtale med Hol kommune som igjen har avtale med grunneiere. Det er sterkt regulert når og hvor vellet kan kjøre. Vinteren 2021 har vært bra, men til tider mye vind. Løypekjøring må tilpasses snøforholdene. Ustaoset Vel har en del oppdragskjøring for Haugastøl vel som ikke egen tråkkemaskin.

Det har vært en del tekniske problemer med den nye tråkkemaskinen. Vellet er i dialog med leverandøren.

Nina benyttet anledningen til å takke dugnadsgjengen for strålende innsats.

Vi har jobbet med utbedring av stier og det planlegges en ny sykkeltrasè som binder sammen Verpestølen og Rennedalen.

Som sikkert mange har sett så er det ny garasje til tråkkemaskinen under bygging og den skal være ferdig til 1. oktober.

Ustaoset Vel ble i 2015 høringsinstans for plansaker som gjelder Ustaoset. I 2020 har vellet orientert medlemmene om planene for Karivollen og gitt merknader til detaljregulering av BFR1 og BFR2. Disse områdene ligger i Ustaoset sentrum. Områdeplanene for Ustaoset ble vedtatt i 2013.

Trafikken har økt betydelig over Hardangervidda. Ustaoset Vel har tatt dette opp med Statens Vegvesen. Vellet mener at vi må ha sammenhengende gang- og sykkelvei fra Geilo til Haugastøl på plass senest når en ÅDT (års døgn trafikk) når 5000 biler. Trafikktall fra uke 28 i år tyder på at vi har nådd dette. Sekundært bør vi få en gang- og sykkelvei mellom Rennedalen og Solheim. Det ble foreslått fra salen at vi også ser på en forbindelse mellom Verpestølen til Hornestølen og der vi kunne komme over Ustevatn med sveiveferge.

Vellet jobber også for å få til en mer vintersikker Rv7 over Hardangervidda.

Vellet har overtatt driftsansvaret for Grendehuset og er i dialog med kommunen om langsiktig avtale og vedlikeholdsoppgaver.

Vellet har god økonomi og regnskapet ble gjort opp med overskudd i 2020. Styret har ønsket å bygge opp egenkapital til fremtidige større investeringer som ny garasje til tråkkemaskinen, utvikling av stier og løyper, vedlikehold av Grendehuset etc.

Andre saker styret har jobbet med er bl.a. utegudstjeneste i forbindelse med julen. Dette fikk ros og det ble foreslått å avholde fremtidige gudstjenester ute. Nina gjennomgikk også samarbeidet med Hol kommune der vi får mye økonomisk støtte til sti- og løypearbeidet, vi har inngått festeavtale og samarbeider om viktige infrastrukturtiltak.

Lars Johnsen minnet om at vi trenger rett mail og mobil, også pga forsøk på å få kamera på løypemaskinen.

Nina benyttet også anledningen til å gi et tilbakeblikk på hva vellet har fått til og jobbet med de siste årene; Vellet har blitt høringsinstans, vi har fått lys og fortau i Ustaoset sentrum, nye hjemmesider, ny løypetrasè i Rennedalen, ny bro over jernbanen ved Smettbakkstølen . Vellet har kjøpt 2 tråkkemaskiner og overtatt ansvaret for Grendehuset. Vi har gått fra gjeld til penger på bok. I tillegg har stier og løyper kontinuerlig blitt forbedret.

Styreleder Nina Broch Mathisen og styremedlem Karsten Bruusgaard hadde meddelt at de ikke tok gjenvalg. Styret ble etter vedtektsendring utvidet til 6 personer.

Det nye styre består av;

  • Ellen Cathrine Rasmussen (styreleder og valgt til 2023)
  • Kristin Hegstad (valgt til 2023)
  • Didrik Fasmer (valgt til 2023)
  • Thor – Ivar Hallingstad (på valg i 2022)
  • Stein Thøger Vindegg (på valg i 2022)
  • Lars Johnsen (på valg i 2022)

Valg av valgkomite;

Peter Namtvedt og Oddvar Vindegg hadde meddelt at de ikke tok gjenvalg. Valgkomiteen består av ;

  • Nina Broch Mathisen, leder av valgkomiteen
  • Preben Aas
  • Gro Vindegg

Lars Johnsen takket avtroppende styreleder Nina Broch Mathisen og styremedlem Karsten Bruusgaard for strålende innsats gjennom flere år. Valgkomiteens avtroppende Peter Namtvedt og Oddvar Vindegg ble også takket for sin innsats i valgkomiteen.

Ustaosets Venner ved Kristin Hegstad og Petter Neslein hadde bedt om å få holde innlegg på årsmøte vedr. utbygging i Ustaoset sentrum. De fikk holde innlegg under eventuelt. De reagerer på planer som foreligger og mener fortettingen er for stor i sentrum av Ustaoset og at utbyggingen ikke er tilpasset miljøet. De reagerer også på Hol kommunes sin behandling av byggesaker. De mener at Ustaoset Vel må engasjere seg mer i plansaker i Ustaoset sentrum. Det var ikke alle i salen som var enige i dette og de mente at Ustaoset Vel ikke skulle engasjere seg i denne typen saken.

Nina BM oppfordret kommende styre til å ta en debatt om hvilken rolle og på hvilken måte Ustaoset vel skal ha i slike saker fremover.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Forrige innlegg
Kurvfest
Neste innlegg
«Løypegutten»Jan Og Berit skal flytte ifra Ustaoset….
keyboard_arrow_up