Lørdag 6. august 2022 – kl. 16.00 på Ustaoset Grendehus Dagsorden:

 1. Åpning og valg av møteleder
 2. Godkjenning av innkalling
 3. Valg av referent og to til å undertegne referatet
 4. Referat fra årsmøtet 2021
 5. Årsberetning 2021
 6. Godkjenning av regnskap for Ustaoset Vel 2021
 7. Fastsettelse av kontingent for 2023
 8. Samarbeid med Haugastøl Vel
 9. Styret foreslår å endre vedtektenes §5 til:Årsmøtet holdes på Ustaoset hvert år i august måned, før skoleferien slutter. Forslag som skal forelegges årsmøtet, må være styret i hende senest 15 juni. Endelig dagsorden for årsmøtet med angivelse av eventuelle forslag, må være utsendt til medlemmene senest 30 juni.
 10. Valg av styret
 11. Eventuelt
 12. Referat årsmøte 2022   https://www.ustaosetvel.no/wp-content/uploads/2022/08/2022.Arsmote-protokoll.pdf

Gjeldende vedtekter finner du på www.ustaosetvel.no. Etter årsmøtet blir det arrangert kurvfest på brygga.

Meny