Høringsuttalelse vedr. Regional plan for Hardangervidda

Ustaoset Vel har levert følgende høringsuttalelse til «Regional plan for Hardangervidda 2019-2035»:

Vi viser til høringsutkast til Kommunedelplan for «Regional plan for Hardangervidda 2019-2035» og har følgende kommentarer til kommunedelplanen:

AD 2.4 Veier – bygging og drift
Vi støtter retningslinjene for § 2.4 om at Rv7 ikke skal stenges grunnet villreinen. Det er viktig å sikre best mulig fremkommelighet over Hardangervidda. Vi mener også at vi må jobbe for mere tuneller. Det vil bidra til at villreinen blir mindre forstyrret av trafikken.

AD 2.9. Gjerder i utmark
«Alternativ A: Sauegjerder kan etter nærmere vurdering oppføres når det ikke er til hinder for villrein og annet vilt. Gjerder som er til hinder for villreintrekk, tillates ikke. Ved eventuelle unntak, som å begrense trekk pga. fare for sykdom og smittespredning, må det settes vilkår om tidsbegrenset bruk».
Vi støtter alternativ 2.9 A da vi ikke kan se at dette alternativet vil forstyrre ferdselen til villreinen. Det vil kunne ha stor positiv betydning i områder med mye sau og der sauen etterlater seg mye dritt ved hytter og hus.

3.1 Nasjonalt villreinområde
Turisthytter
Alternativ B: «Etablerte turisthytter kan moderniseres og forsiktig utvides når dette er nødvendig for videre drift. Nærmere rammer for dette må avklares i kommunenes videre planlegging.»
Ustaoset Vel støtter forslag B som åpner for en moderat utbygging. Vi mener turisthyttene må kunne tillates mulighet for utvikling og tilpasning til etterspørselen. Hyttene må ha økonomi til oppgradering og vedlikehold og da må inntektene følge med. Turisthyttene må sikres en bærekraftig utvikling både når det gjelder økonomi og miljø.

Aktuelle arealspørsmål (s 50)
Rennedalen , Nystøl og Seterdalen;
Vi støtter forslaget om at mindre områder innenfor Rennedalen, Nystøl og Seterdalen omdefineres fra sone C til sone D
Reetablering av nedlagte serveringssteder
Vi er positive til reetablering av nedlagte serveringssteder. Totalt har antall serveringssteder i fjellområdene rundt Geilo, Ustaoset og Haugastøl gått ned de siste årene. Ustetind, Verpestølen, Åkerstølen og Embretstølen er serveringssteder som er nedlagt de siste årene.

Ustaoset 27.06.19.

Nina Broch Mathisen
Styreleder
Ustaoset Vel

Forrige innlegg
Ustaoset Avløp AS er historie
Neste innlegg
Årsmøte, orientering om Karivollen og kurvfest
keyboard_arrow_up