KARIVOLLEN – EN OPPDATERING

KARIVOLLEN – EN OPPDATERING

Kort om bakgrunnen
Ustaoset Vel avga som kjent en høringsuttalelse den 04.10.2021, til forslaget til detaljreguleringsplan for utbygging av Karivollen (Planforslaget). Uttalelsen ligger på våre hjemmesider.

Som et utgangspunkt reiste vi spørsmålet om Områdeplanen for Ustaoset sentrum, som Planforslaget bygger på, innebærer en for inngripende utbygging av området. Vi mente at Områdeplanen i alle fall setter den ytre grensen for hva som kan tillates, m.a.o. at dispensasjoner i favør av utbyggeren ikke kan aksepteres. Dernest konkretiserte vi våre innspill i 15 punkter, bl.a. krav om konsekvensutredning, at byggeområdet skal begrenses, krav om utredning av en helhetlig løsning på flomproblemet før utbygging igangsettes, og en oppfordring til en redusert og mer spredt bebyggelse enn en det Planforslaget innebærer.

Statens Vegvesen (SVV), Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE), og flere naboer til planområdet, avga også høringsuttalelser. Både SVV og NVE setter som vilkår for utbygging at det foreligger en konkret plan som sikrer forsvarlig håndtering av flomsituasjonen. SVV krever også at det må utarbeides en detaljreguleringsplan som sikrer en trafikksikker løsning langs riksvei 7. Enkelte naboer påberoper også privatrettslige hindringer for utbyggingen av Karivollen.

Kort om status pr. i dag.

Planforslaget er foreløpig ikke tatt opp til annen gangs politisk behandling i Utvalget for Plan og Utbygging (UPU). Hol kommune har gjort det klart at det ikke vil skje før SVVs og NVEs innsigelser er løst i form av, for det første, en detaljreguleringsplan for tiltakene langs riksveien. Dernest må Planforslaget utvides til også å omfatte konkrete forslag til løsning på flomsituasjonen, som sikrer omkringliggende bebyggelse. Kommunens krav utløser enkelte saksbehandlingsregler, bl.a. at behovet for en konsekvensutredning av planene under ett, vil måtte bli vurdert og at det blir en ny høringsrunde.

Forslagsstilleren mener å ha utarbeidet og dokumentert en tilfredsstillende løsning på SVVs og NVEs innsigelser. Hol kommune er altså ikke enig i det, jf. avsnittet ovenfor. Dernest har forslagsstilleren opplyst at deres løsning er forankret i et godt samarbeid med alle berørte grunneiere. Styret har fått tilbakemeldinger fra grunneiere om at så ikke er tilfelle. Dette bør i så fall den enkelte grunneier meddele kommunen.

Forrige innlegg
Påskegudstjeneste på Grendehuset.
Neste innlegg
Buss til Lægreid Påsken 2022
keyboard_arrow_up