Hol kommune foreslår å kutte løypetilskuddet

Hol kommune foreslår å kutte løypetilskuddet fra 5 til 3 mill. kroner. I den anledning har Ustaoset Vel ved Nina Broch Mathisen har sendt uttalelse til Formannskapet og kommunestyret:

Til Formannskapet og kommunestyret i Hol Kommune

Årsbudsjett og forslag om kutt i løypetilskuddet for 2019 på 2 mill kr.

Vi viser til forslag om kutt i løypetilskuddet fra 5 til 3 mill. kr. i budsjettforslaget for 2019. Forslaget er et dramatisk kutt i løypetilskuddet. Vi reagerer på at det fremstilles som et kutt på 1 mill. kr. når det i realiteten er et kutt på 2 mill kr. eller nesten en halvering.

Det er ikke mer enn 1 år siden formannskapet og kommunestyret behandlet forslag til kutt på 1 mill. kr., fra 5 til 4 mill. kr. I mellomtiden har Hol kommune vedtatt «Fordelingsnøkkel for tilskudd til sti- og løypetilskudd i Hol kommune «. I grunnlaget for beslutningen i høst, så bygger fordelingsnøkkelen på 5 mill. kr i løypetilskudd. Vi er derfor svært overrasket over forslaget til kutt.

Ustaoset Vel
Ustaoset Vel og løypemend har ansvaret for kjøring av ca 90 km løyper. Ustaoset Vel har ca 830 medlemmer og medlemmene er både fastboende og hytteiere. Ustaoset Vel har investert i egen tråkkemaskin og har ansatt en person som kjører løyper i vinterhalvåret. Vi samarbeider med Haugastøl vel og kjører noen løyper for dem.

Ustaosets vel tar en ekstra risiko ved å ha ansvaret for egen tråkkemaskin med drift, finansiering, arbeidsgiveransvar og vedlikehold.

 

Handlingsprogrammet 2018-2021
Det er laget tydelige strategier i Handlingsprogrammet for 2018 – 2021

«Legge til rette for at stier og løyper skal ha høy kvalitet, fordi produktet er sentralt i kommunens attraksjon som reiselivsdestinasjon og bokommune.

Arbeide for å øke økonomiske bidrag til investering og drift av stier og løyper.»

Samsvar mellom målsettinger og budsjett til gjennomføring

Sti – og løypeplanen som er vedtatt i kommunestyret  har som målsetting at

  • Hol kommune skal være en av landets beste hyttekommuner
  • Legge til rette for at stier og løyper skal ha høy kvalitet
  • Arbeide for å øke økonomiske bidrag til stier og løyper

Vi er derfor svært overasket over at Hol kommune vil redusere løypebidraget med 2 mill. kr. fra 5 mill. kr til 3 mill. kr. Det er en reduksjon på 40 %. Det er når budsjettene behandles og vedtas, at vi ser viljen til å gjennomføre det man har sagt i handlingsprogrammet.

Ut fra målsettinger og strategier i handlingsplaner og løypeplaner hadde Ustaoset Vel forventet en økning og ikke en nedgang i budsjettene.   Det er ikke samsvar mellom målsettinger og budsjett.

Forutsigbarhet
Ustaosets Vel har investert i kostbart utstyr som tråkkemaskin etc., Vi står foran store investeringer som bl.a. garasje til tråkkemaskinen. Vi kan ikke foreta investeringer i utstyr for å tråkke skiløyper uten at vi har en viss trygghet for fremtidige inntekter. Ustaosets Vel har 830 medlemmer som bidrar med stort løypebidrag, men vi er helt avhengig av offentlig støtte i tillegg. I dag dekker bidraget fra Hol kommune ca 50 % av våre utgifter til stier og løyper.

Vi er overrasket over at Hol kommune foreslår kutt i løypebidraget ikke lenge etter at modellen for beregning av løypetilskuddet er vedtatt og der beregningsmodellen bygger på en bevilgning på 5 mill. kr og ikke 3. mill kr. Ustaoset Vel mottok et løypebidrag på 633.000 i 2016, 2017 og 2018. Med ny fordelingsnøkkel og ut fra en ramme på 5 mill kr., så ble Ustaoset Vel forespeilet et beløp på 558.890 i løypetilskudd for 2019. Dette vedtaket ble gjort høst og det har vi forholdt oss til i vår planlegging av løypekjøring for 2019 ! Dersom budsjettforslaget går igjennom, vil løypebidraget til Ustaoset Vel, reduseres med ca. 300.000,- kr. og det er dramatisk for en vel forening.

Vi driver dugnadsarbeid og er helt avhengig av forutsigbarhet i vårt arbeid med stier og løyper.

Vekst i antall hytter og leiligheter krever vekst i infrastruktur

Det har vært en betydelig vekst i antall hytter og leiligheter i Hol kommune og veksten vil antagelig fortsette. Det må da utvikles infrastruktur, stier – og løyper i takt med veksten i antall brukere.

Vi ber om at kommunestyret styrker satsingen på stier- og løyper og vedtar et budsjett i tråd med målsettingene i Handlingsprogrammet for 2018-2021.

Mvh

Nina Broch Mathisen

Styreleder Ustaoset Vel

Forrige innlegg
Høringsuttalelse til «Kommunedelplan for Trafikksikkerhet»
Neste innlegg
Løypetilskuddet opprettholdes
keyboard_arrow_up