Høringsuttalelse til «Kommunedelplan for Trafikksikkerhet»

Høringsuttalelse til «Kommunedelplan for Trafikksikkerhet 2019-2031» fra Ustaoset Vel.

Ustaoset Vel er Foreningen til Ustaosets Vel. «Formålet for Foreningen til Ustaosets Vel er å arbeide for stedets beste og stedets fremgang under ivaretakelse av hytteeiernes og de fastboendes interesser.»Helt siden stiftelsen i 1913 har fastboende og hytteeiere hatt et godt samarbeid om felles saker gjennom vellet. Medlemstallet er i dag ca 820. Vellet ledes av et styre bestående av leder og 4 medlemmer.
Vi viser til Kommunedelplan for trafikksikkerhet og har følgende kommentarer til kommunedelplanen:
Vi synes det er en plan med ambisiøse mål og mange gode forslag til tiltak. Vi synes imidlertid ikke at forslag til tiltak er like ambisiøse som målene.

Sterk trafikkvekst på Rv 7

Det har vært en stor trafikkvekst på Rv 7 siden Hardangerbroen ble åpnet i 2013 og Sokna – Ørgenvika i 2014. Inntil da lå ÅDT på ca 800 biler. Nå forventes ÅDT å øke til 5000 biler. Det krever mye sterkere trafikksikringstiltak. Hol kommune må være offensive i forslag til tiltak ovenfor Statens Vegvesen .

Trafikksikringstiltak også i hytteområder

Vi har forståelse for at Hol kommune prioriterer barn og unge og at det legges vekt på forebyggende tiltak. Vi ser at det vektlegges trafikksikring i boligområder og det har vi også forståelse for.
Vi vil imidlertid sterkt oppfordre til at planen også tar med trafikksikringstiltak i hytteområder der det samles masse mennesker og er mye trafikk.
Vi synes det er bra at Hol kommune sin strategi er «Hol kommune skal være Trafikksikker kommune». Videre at « Det skal være trygt for alle å ferdes i trafikken i Hol kommune, og gjennom et bredt forankret trafikksikkerhetsarbeid skal trafikkulykker forebygges.» Forslag til strategier og tiltak må støtte opp om disse målsettingene.
Hol kommune har ansvar for de kommunale vegene, men gir innspill til trafikksikring på fylkeskommunale og nasjonale veger. Som nevnt innledningsvis må innspill til tiltak være svært offensive grunnet den sterke trafikkveksten.
Ustaoset Vel er opptatt av trafikksikring på Rv7 som passerer gjennom Ustaoset sentrum.

Hol kommune har bl.a. som delmål:
5. Det skal være trygt for fotgjengere og syklister å ferdes langs vegene i kommunen.
6. Trafikkfarlige punkter langs vegene i kommunen skal utbedres.

Ad 3.4 Strategier for fysiske tiltak

Gang- og sykkelvei:
Vi mener at Hol kommune under avsnittet ; «3.4 Strategier for fysiske tiltak « bør være mer ambisiøse når det gjelder gang- og sykkelstier. Det står at standarden må være tilfredsstillende, men det står ikke noe om at gang- og sykkelveier må utvikles og bygges ut. Vi mener det bør være med et punkt om at gang- og sykkelveier langs Rv 7 må utvikles. Vi mener at vi må ha en sammenhengende gang- og sykkelvei fra Geilo til Haugastøl på plass senest innen når Hardangerbroen blir gratis eller ÅDT har nådd 5000 biler.

Fart og – fartsdumper:
På grunn av den sterke trafikkveksten på Rv 7 , må vi også få tiltak som trygger fastboende og hyttefolk i områder som ligger langs Rv 7. Det bør også være med et punkt om redusert fart og fartsdumper i områder langs Rv 7 med mye hytter og fastboende. Vi mener at det bør komme fartsdumper i Ustaoset sentrum og at 50 km sonen må utvides.

Overholdelse av trafikkreglene:
Det står mye godt i planen om forebyggende tiltak. Vi mener at det under 3.4 bør være med et punkt som omhandler etterlevelse av trafikkreglene. Vi ønsker mere politikontroller, slik at fartsgrensene blir overholdt. Dette er også et forebyggende tiltak.

Nina Broch Mathisen
Styreleder
Ustaoset Vel

Forrige innlegg
Årsmøte med ordførerbesøk og fest på bryggen
Neste innlegg
Hol kommune foreslår å kutte løypetilskuddet
keyboard_arrow_up